2023/05/05

QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG HIẾU


Site location : Quang Tri province
Project site area : 28 ha
Type : Town house, Villa
Total unit :
Design by :
Plan ADDPlan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.