EMERALD CITY

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX


Site :PhuDien, Hanoi, Vietnam
Site Area : 8,69 ha
Building Area : 472648m²
Total Area : 3.864.994m²

BCI AWARDS

2012 - 2017 BCI TOP10/
TOP 10 BCI CHAU A

We've got BCI award 2 time in 2012 and 2017
BCI Asia Awards (BCIAA) - Top 10 Architect Awards
honors the most commercially significant architects
in HK, MLS, PLP, SGP, TLD and Vietnam

U-Silk City

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX
Site : Van Khe, Hanoi, Vietnam
Site Area : 92,107m²
Building Area : 26,793m²
Total Area : 681,821m²

Celve Complex

SPORTS, COMMERCIAL COMPLEX
Site : Van Phu, Ha Ðong, Hanoi, Vietnam
Site Area : 65,606m²
Building Area : 30,383m²
Total Area : 772,347m²

D27e SEVEN STARS

OFFICE, APARTMENT COMPLEX
Site : CauGiay, Hanoi, Vietnam
Site Area : 22,256m²
Building Area : 6,524m²
Total Area : 162,806m²

DRAGON–PIA RESORT

CONDO, ENTERTAIMENT, MARINA
Site :Nha Trang, An Vien, Viet nam
Site Area : 21,974m²
Building Area : 8,081m²
Total Area : 103,923m²

CAU GIE-NINH BINH EXPRESS
SERVICE AREA

SERVICE AREA, COMPLEX MALL
Site : Ha Nam, Viet nam
Site Area :18,562m²
Building Area : 6,012m²

E4-19 COMPLEX

APARTENT COMMERCIAL COMPLEX
Site : Cau Giay, Ha noi, Viet nam
Site Area : 4,450m²
Building Area : 2,059m²
Total Area : 51,609m²

YAOUNDÉ HOTEL

HOTEL, SERVICE APARTENT, CONFERENCE
Site : Yaounde, Cameroon
Site Area : 6ha
Building Area : 3,059m²

recent


Our News

2023/03/02

하노이에서 사무실 건물을 리모델링하기 위해 해야 할 일의 체크리스트

1. 사무실 및 서비스 건물 리모델링을 위한 공정 단계 (베트남)는 다음과 같습니다.

사무실 및 서비스 건물 리모델링 작업은 두 부분으로 나뉘어 질 수 있습니다:

- 일반적인 리모델링: 건물의 총적인 미적 개선을 위해서는 대개 로비, 화장실, 건물 외관 및 일반적인 공간 또는 외부 조명 등의 문제가 포함됩니다. 가장 중요한 것은 임차인 서비스 시설의 개선 및 업그레이드입니다. 헬스장, 공동 회의실, 휴식 공간, 리셉션 서비스 등의 시설이 포함될 수 있습니다.

- 임차인을 위한 리모델링: 종종 임대 사무실에는 바로 사용할 수 있는 장비가 없으며 벽과 천장은 아파트나 주택과 같이 미완성 형태인 경우가 많습니다. 종종 고객은 빈 공간을 임대한 다음 필요에 따라 업그레이드합니다. 건물을 리모델링할 때 저희가 권장하는 중요 사항 중 하나는 모든 빈 공간을 업그레이드하여 보다 현대적인 모습을 제공할 수 있도록 가치를 높이는 것입니다.

건물을 리모델링할 때 직면한 문제 중 하나는 그 곳에서 운영되는 비즈니스의 일상적인 운영에 지장을 주는 것이었습니다. 따라서 오피스 임차인은 공사계획과 불편사항을 사전에 숙지하여 적절한 적응계획을 수립할 수 있습니다.

하노이 사무실 건물 리모델링 공사


베트남 건축 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에문의하십시오: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

2. 베트남에서 사무실과 서비스 건물을 리모델링하는 데 얼마나 걸릴까?

이 질문은 매우 정당한 것입니다. 모든 투자자는 다른 계획을 계획할 수 있도록 이러한 작업에 걸리는 시간을 알아야 합니다. 그러나 대답은 "경우에 따라 다르다"입니다.

작업의 특성, 작업 범위 및 투자자의 기타 특별 요구 사항에 따라 상업용 건물 리노베이션은 완료하는 데 6개월에서 1년 이상이 걸릴 수 있습니다.

우리 팀은 고객의 요구와 프로젝트의 실제 설문 조사를 이해한 후 작업 항목을 완료하기 위한 구체적인 진도와 일정을 제공합니다.


3. 베트남에서 사무실과 서비스 건물을 리노베이션해야 하는 이유는 무엇일까?

베트남의 사무실과 상업용 건물은 임차인을 충분히 확보할 수 없으며 노후화되고 낡은 경우 높은 가격에 임대할 수 없습니다. 우리는 임차인을 잘 이해하고 그들에게 좋은 인상을 줄 계획을 가지고 기대 이상의 서비스를 제공하기 위해 노력해야 합니다.

사무실 임차인은 매우 지능적이고 정교한 고객 그룹입니다. 그들이 고용한 직원들은 매우 높은 급여를 받고 있습니다. 그들은 밀레니얼 세대 또는 MZ세대이며 지루한 사무실에서 일하고 싶지 않습니다. 독특하고 창의적인 작업 공간을 원합니다. 많은 직원들이 현대적이고 흥미로운 디자인의 사무실에 앉아 있을 때 일할 의욕이 높습니다.

결과적으로 사무실 및 상업용 건물의 개선, 건설 및 개조는 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

- 잠재 고객수를 늘립니다. 잠재 고객은 항상 도심에 문을 여는 세련되고 새로운 사무실을 둘러보고 싶어합니다. 이러한 트래픽 증가는 제한된 수의 객실에 대한 수요 증가로 이어져 평방미터당 임대료를 높이고 높은 점유율을 유지합니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 "internet of things"(IoT) 제품 장치 측면에서 운영 체제를 업그레이드합니다. 관리를 더 쉽고 효율적으로 만듭니다.

- 건물의 에너지 효율을 높이고 낭비적인 전기 및 물 소비를 줄입니다.


4. 베트남 오피스 및 서비스빌딩 리노베이션 시 체크리스트는?

다음은 사무실 및 서비스 빌딩 리노베이션에 참여할 때 체크리스트입니다. 실제 상황에 따라 일부 항목이 생략될 수 있습니다.

- 계획을 세우기

- 아이디어 구축하기

- 시공 설계도

- 전기 문제 (MEP)

- 진도표를 만들기

- 시공 및 건설 진행


5. ADD Group이 하노이에서 시행한 Han Viet 빌딩의 건설 및 개조 프로젝트

작업 공간을 업그레이드하고 고객 경험을 리노베이션한다는 목표로 ADD Group은 서비스 건물인 하노이 Han Viet Tower 사무실의 건설 및 리노베이션 프로젝트를 진행했습니다.

하노이 사무실 건물 리모델링 공사

ADD Group은 사무용 건물 설계 및 건설 분야의 비전과 경험을 바탕으로 Han Viet Tower를 보다 현대적이고 고급스러운 건물로 개조하기 위한 조치를 취했습니다.

하노이 사무실 건물 리모델링 공사

그 결과 Han Viet Tower는 전문적이고 고급스럽고 편안한 작업 환경을 원하는 기업과 조직에 이상적인 장소가 되었습니다.

하노이 사무실 건물 리모델링 공사


베트남 건축 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에문의하십시오: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2023/03/01

Plan ADD Vietnam convinces Thanh Hoa authorities with the design concept of Nghi Son Mega Logistic Center

With the trust of the investor, Anh Phat Corporation, Mr.Son Min Chang - the CEO of Plan ADD Vietnam presented the design concept of Nghi Son Super Logistic Center to the Secretary of the Thanh Hoa Provincial Party Committee, Do Trong Hung - a member of the Central Party Executive Committee, the Chairman of the Thanh Hoa Provincial People's Committee, and leaders of departments and agencies at the press conference on February 27th, 2023.


At the press conference on February 27th, 2023, Mr.Son Min Chang - the CEO of Plan ADD Vietnam, successfully persuaded the Thanh Hoa provincial government with an impressive design concept of the project. The Thanh Hoa provincial government highly appreciated Plan ADD Vietnam's bold design concept and committed to collaborate with the company to gradually complete the project.


With the bold design, General Director Son Min Chang has convinced the provincial leadership and promised to work closely with the company to overcome difficulties and gradually complete the project. The project's investor, Anh Phat Group - Chairman Mr. Trinh Xuan Nghiem expressed his determination to proceed with this project.


This is an ambitious project that will make a significant contribution to the economic development of Thanh Hoa province as well as the country. Plan ADD Vietnam would like to thank the provincial government and Anh Phat Corporation - the project's investor, as well as the project's partners, contractors and suppliers. We commit to making every effort to complete the project on schedule and achieve the highest quality, contributing to the sustainable development of both the region and the country.

2023/02/08

Thiết kế dự án khách sạn và khu chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà

Dự án thiết kế công trình khách sạn và khu chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế khách sạn. Dự án này được thiết kế với các tiêu chuẩn cao nhất và các giải pháp tối ưu nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Thiết kế dự án khách sạn

1. Thông tin dự án thiết kế khách sạn Ngọc Hà

Địa điểm: Xã Quang Tiến – Sóc Sơn – Hà Nội
Hạng mục: Lập quy hoạch tổng mặt bằng, Lập phương án kiến trúc, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết dự án khách sạn.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Ngọc Hà
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty thiết kế Hàn Quốc - Plan ADD Việt Nam
Tên dự án: Khu tổ hợp khách sạn và trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Hà

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

2. Quy mô thiết kế dự án khách sạn
STT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu
1 Diện tích khu đất m2 150,000
2 Diện tích xây dựng m2 22,500
3 Số lượng công trình Tòa nhà 4
4 Tầng cao xây dựng công trình Tầng 5

3. Thiết kế dự án khách sạn với các tiêu chí phù hợp yêu cầu của chủ đầu tư

Khu đất nằm trong ranh giới thiết kế dự án khách sạn có diện tích khoảng 15 ha là đất lâm nghiệp - đồi rừng có độ dốc theo hướng tây bắc- đông nam với độ cao từ +74,00 thoải dần đến +26,00. Hiện trồng các loại cây công nghiệp như thông, keo, kết hợp cây bụi, thảm cỏ, tiếp xúc trực tiếp đường giao thông khu vực ven hồ Đồng quan. Địa hình dốc thoải về phía hồ Đồng quan có cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành, phù hợp xây dựng khu nghỉ sinh thái kết hợp vui chơi, kết nối giao thông khu vực thuận tiện, nền đất ổn định cho xây dựng công trình.

Thiết kế dự án khách sạn

Hình thức kiến trúc: Tòa nhà khách sạn mang phong cách kiến trúc hiện đại, phân vị ngang sử dụng đường cong mềm mại theo đồng mức địa hình kết hợp phân vị đứng, các mảng tường, vách kính tạo khối phản chiếu sinh động, màu sắc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, làm điểm nhấn kiến trúc của toàn khu quy hoạch.

Tổng mặt bằng khu đất được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính: Khu trung tâm, khu chăm sóc đặc biệt, khu câu lạc bộ, khu nhà nghỉ nhân viên và dịch vụ. Các khu chức năng được kết nối bởi hệ thống giao thông nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: hệ thống cấp điện; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống thông tin viễn thông; hệ thống cây xanh cảnh quan.

Thiết kế dự án khách sạn

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/11/22

Cheong-pyeong Apartment Design

VISTA 5

Developer : HDC
- Site location  : Cheong-Pyeong, Gyeonggi-Do, Korea
- Project scale : 49.087 ㎡
- Total Floor 27F
Type : APT
2022/10/10

베트남 공장 건설 투자 절차에 대한 간단한 이해

베트남은 전 세계 투자자들과 한국 투자자들에게 잠재적인 시장이다. 최근 몇 년 동안 한국의 투자 자본 비율은 항상 베트남의 FDI 구조에서 가장 큰 비율을 차지했다.베트남의 토지 펀드는 여전히 ​​매우 크고 인프라가 지속적으로 개발되어 투자자에게 유리한 조건을 만들고 있다. 동시에 많은 대형 제조 브랜드가 점차 공장을 베트남으로 이전하면서 거대한 발전 모멘텀을 창출하고 베트남 투자 절차를 보다 쉽게 만드는 메커니즘의 변화로 이어지고 있다. 이 기사의 범위 내에서 ADD Group은 베트남에서 산업 공장 건설에 투자하는 절차를 소개한다.

베트남 프로젝트 투자 절차

1. 베트남 프로젝트 투자 절차] 베트남 건설투자 위치 선정:

 • a) 프로젝트 위치 찾기
 • b) 토지임대차/매매계약서 체결, 토지이용권증명서 신청(레드북)
 • c) 투자정책 신청, 투자정책 관련 사업체 설립

이 기간 동안 투자자는 프로젝트에 가장 적합한 위치를 선택하기 위해 직접 또는 부동산 중개인을 통해 적극적으로 조사하고 산업 지대 관리 위원회에 연락해야 한다.

투자자들은 다음 웹사이트에서 베트남의 주요 산업 지역 목록과 지도를 참조할 수도 있다: 베트남 산업 단지-Link

2. 베트남 프로젝트 투자 절차] 베트남에서 건설 투자를 수행하기 위한 허가 및 인증서 신청:

 • a) 연면적 1/500(또는 계획허가)에 대한 동의서 작성
 • b) 기술인프라 연계 신청서류 작성 (상수도, 빗물배수, 폐수, 전기공급 등)
 • c) 지질 조사를 위한 드릴링 (토양 구조를 확인하여 기초 계획을 결정)
 • d) EIA 승인(환경영향평가) 준비 및 신청
 • e) 건설 도면 및 비용 견적 준비
 • f) 설계검증(법에 의한 설계과제 품질검증보고서)
 • g) 화재 예방 및 진압 승인 및 서류 작성
 • h) 투자자기 디자인 프로젝트 승인 (검증 결과 기준)
 • i) 건설 허가 신청 서류 작성

2단계와 3단계에서 투자자는 베트남에서 많은 경험을 가지고 있고 한국 투자자의 심리와 일하는 문화를 이해하고 있는 설계 및 시공 컨설팅 회사를 선택해야 가장 효과적인 방식으로 상을 받을 수 있습니다.

3. 베트남 프로젝트 투자 절차] 베트남 건설 투자 프로젝트 전개:

 • a) 프로젝트 건설 계약자를 선정하기 위한 입찰 조직
 • b) 전기연계 신청 준비 및 승인
 • c) 인가도면에 따라 현장시공
 • d) 품질 프로필 만들기
 • e) 모니터링 보고서 작성
 • f) 방화, 가스 LPG 인수
 • g) 전체 프로젝트의 건설 완료 수락, 가동 허락
 • h) 공장가동시험, 환경출력품질점검(6개월)
 • i) EIA(환경) 문서의 작성 및 승인을 완료하고 공식적으로 공장을 생산 및 비즈니스에 투입한다.

프로젝트의 지역 및 특성에 따라 베트남 건설투자 절차의 순서와 시기에 따라 조정될 수 있다. 투자자들은 ADD Group에 연락하여 가장 정확하고 적절한 조언을 받을 수 있다.

ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/03/28

Thiết kế tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp - Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp

Tòa nhà cao ốc, khu phức hợp là một kiến trúc bao gồm nhiều phân khu chức năng khác biệt liên kết với nhau. Các công trình này được thiết kế nhằm tối đa hóa giá trị mang lại cho chủ đầu tư cũng như khách hàng sử dụng công trình. Tại Việt Nam các công trình này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

1. Những mẫu thiết kế tòa nhà cao ốc tiêu biểu:

Thiết kế tòa nhà tổ hợp khách sạn và văn phòng TNR Tam Trinh

 • Chủ đầu tư: TNR
 • Địa chỉ dự án: Số 411, Đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Tổng diện tích đất: 14,099 m2
 • Tầng cao: 27 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 129,478 m2
 • Bố trí công năng: Tổ hợp thương mại, Siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Tổ hợp công trình được thiết kế từ cảm xúc cùng những DÒNG CHẢY. Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của những dòng sông, những tuyến phố trong lòng thành phố Hà Nội, nhóm tác giả chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự dịch chuyển trong kiến trúc, biến những thứ thông thường thành đặc biệt.

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

Thiết kế tổ hợp khách sạn và văn phòng

Thiết kế tòa nhà phức hợp cao ốc ECO Green Super Tall Tower

 • Chủ đầu tư: Xuan Mai Invest
 • Địa chỉ dự án: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM
 • Tổng diện tích đất: 10,271.10 m2
 • Tầng cao: 69 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 139,073.37 m2
 • Bố trí công năng: Khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ, Thương mại
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Tổ hợp công trình được thiết kế từ cảm xúc cùng những DÒNG CHẢY. Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của những dòng sông, những tuyến phố trong lòng thành phố Hà Nội, nhóm tác giả chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự dịch chuyển trong kiến trúc, biến những thứ thông thường thành đặc biệt.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp

Thiết kế khu cao ốc tổ hợp đô thị Usilk City

 • Chủ đầu tư: Sông Đà Thăng Long
 • Địa chỉ dự án: Văn Khê, Hà Nội, Việt Nam
 • Tổng diện tích đất: 92,107 m2
 • Tầng cao: 50 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 26,793 m2
 • Bố trí công năng: Khu văn phòng, Thương mại, Căn hộ cao cấp
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Các khối thấp tầng được bố trí mở nhằm tạo hiệu quả tối đa dễ dàng tiếp cận từ nhiều phía, dậy lên nguồn sinh khí cho toàn dự án. Xen giữa các khối chức năng phân tách là không gian mở tạo sự giao lưu tích cực với môi trường xung quanh. Mỗi khối tháp là một công trình mở, có những góc nhìn rộng, đẹp với cảnh quan. Plan ADD đã thiết kế khu phức hợp với hai khối cao ốc 50 tầng với mặt đứng nổi bật, dễ nhận thấy đây là hai toà nhà chủ đạo của toàn khu. Áp dụng hình thức mặt ngoài biến hoá mang đến tính hiện đại cho công trình. Không gian thiết kế mở kết hợp cảnh quan cây xanh tạo sự thân thiện môi trường. Quy hoạch hợp lý trên cơ sở cân nhắc khả năng kỹ thuật và tính kinh tế. Các khối còn lại cao từ 25~30 tầng, hình thành skyline thống nhất ý tưởng toàn khu đô thị Usilk-city, công trình là điểm nhấn, thoát khỏi mô hình kiến trúc phổ biến của Việt Nam, tạo gương mặt mới cho đô thị .Vật liệu tường kính (Curtain Wall) của mặt đứng tạo cảm giác biến hoá, đặc biệt và hiện đại.
Thiết kế khu cao ốc, tổ hợp đô thị

Thiết kế tòa nhà khu phức hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở Phú Diễn Complex

 • Chủ đầu tư: Aideco JSC
 • Địa chỉ dự án: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Tổng diện tích đất: 8.9 ha
 • Tầng cao: 15~35 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 175,000 m2
 • Bố trí công năng: Công viên, Thương mại, Căn hộ, Khách sạn, Villa
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Bố cục mặt bằng của dự án được thiết kế chặt chẽ, thể hiện dây chuyền công năng sử dụng hợp lý. Đề xuất và đưa vào công trình những không gian phù hợp với điều kiện sống của người Việt Nam: Không gian chức năng ở, không gian chức năng thương mại dịch vụ, siêu thị, nhà trẻ, không gian chức năng văn phòng, không gian chức năng giải trí, giao thông tĩnh và động được thiết kế hợp lý dễ dàng tiếp cận sinh hoạt. Bố cục mặt bằng của mỗi tầng ở gồm nhiều chức năng khép kín, đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng, thông gió, chống ồn và phòng cháy chữa cháy.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở

Thiết kế khu phức hợp Viettraximex

 • Chủ đầu tư: Viettracimex
 • Địa chỉ dự án: Lô E4-19, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Các thông số kỹ thuật: ( tầng cao, diện tích, …)
 • Tổng diện tích đất: 4,450 m2
 • Tầng cao: 30 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 72,434 m2
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Quan điểm nghiên cứu kiến trúc hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng một tổ hợp công trình mang tính điểm nhấn và nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong khu đô thị về mọi mặt, kết hợp hài hoà với các công trình hiện hữu và cảnh quan đô thị.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp

Ngoài ra chúng tôi đã triển khai rất nhiều dự án thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp khác, quý vị có thể tham khảo tại: Link Complex;
Tìm hiểu thêm các dự án thiết kế quy hoạch đô thị Plan ADD đã triển khai tại: link;
Tìm hiểu thêm các dự án thiết kế khu nhà ở do Plan ADD đã triển khai tại: link;

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

2. Thiết kế các tòa nhà cao ốc, khu phức hợp cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Tùy thuộc vào tính chất công trình và định hướng của mỗi chủ đầu tư sẽ có những yêu cầu cụ thể với các sản phẩm thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên các phương án thiết kế thường cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng sau:

 • Tính gắn kết hài hòa khi thiết kế các tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp: thể hiện ở bố cục và hình khối công trình mang tính chất của một Tổ hợp thương mại – văn phòng – khách sạn, căn hộ cao cấp, hài hòa với cảnh quan khu vực. đảm bảo hài hoà chức năng của công trình trong tổng thể đô thị và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
 • Thiết kế tòa nhà văn phòng, khu phức hợp cần đảm bảo tính hiệu quả: Đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng, khai thác ở mức độ cao nhất, phù hợp với tính chất công trình.
 • Tính biểu tượng, tạo điểm nhấn: thể hiện được tính thu hút, ấn tượng của thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp.
 • Thiết kế cần đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật: Các giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện thi công đối với các tòa nhà cao ốc.
 • Phương án thiết kế tòa nhà, khu phức hợp đảm bảo được khoảng lùi của công trình theo chỉ giới quy hoạch và qui định của qui chuẩn qui hoạch hiện hành.
 • Đảm bảo khớp nối giao thông và đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, đậu xe.
 • Hình khối, hình thức kiến trúc của các công trình và màu sắc vật liệu kết cấu bao che công trình cần hài hòa, thân thiện và góp phần tôn vẻ đẹp của kiến trúc đô thị.
 • Không gian đỗ xe ô tô- xe máy đảm bảo cho nhân viên và khách sử dụng công trình.

3. Thiết kế tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp nên lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế như thế nào

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết kế, chủ đầu tư cần lựa chọn kỹ lưỡng nhà thầu tư vấn thiết kế, một công ty kiến trúc chuyên nghiệp, uy tín sẽ không chỉ đảm bảo được về tình thẩm mỹ, chất lượng của thiết kế công trình mà còn hạn chế tình trạng chậm tiến độ, tiết kiệm thời gian cho chủ đầu tư, … Một số tiêu chí để quý chủ đầu tư cân nhắc trong quá trình lựa chọn đơn vị thiết kế kiến trúc:

 • Công ty thiết kế kiến trúc tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp được lựa chọn cần có kinh nghiệm triển khai 2-4 dự án tương tự trong thời gian 5 năm gần nhất.
 • Ưu tiên các nhà thầu kiến trúc đã từng đạt giải thưởng top 10 ASIA do BCI đánh giá.
 • Chủ trì dự án và đội ngũ kiến trúc sư, thiết kế dày dặn kinh nghiệm. Công ty có thời gian hoạt động lâu dài trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc tòa nhà văn phòng, cao ốc, có khả năng điều phối và kiểm soát tốt thời gian và chất lượng các dự án.
 • Đơn vị tư vấn thiết kế có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/03/24

TNG Ngã Bảy 2

The new urban area project Nga Bay 2 Town, Nga Bay Town with a scale of about 11.7 hectares will be built to meet the town's demand for housing, urban services, and education, and at the same time create establish a new central area for Nga Bay town. The new urban area project Nga Bay 2 Town, Nga Bay Town brings to Nga Bay town a new, spacious, clean and modern architectural space.

The project is invested by TNG with the detail:

- Address: Nga Bay Town, Hau Giang District.

- Land Area: 1,03ha.

- Work: Shop House, Villa, Town House

- Construction area:  11,7 ha

See more similar project of ADD-Group at: Apt-Housing
Reading more about Urban planning in Vietnam: Thiết kế quy hoạch xây dựng


2022/02/21

베트남 건축비 &베트남 건설투자비 관리

건설 투자 비용 관리는 프로젝트 관리자가 비용 초과를 피할 수 있습니다. 일반적으로 건설 비용 관리에는 인건비, 원자재 비용 및 간접비의 추정 및 예측이 수반됩니다. 건설투자 비용 관리의 목적은 프로젝트가 시간과 예산 내에서 완료되도록 돕는 것입니다. 건설투자비 관리에 대해 다음 글을 통해 자세히 알아봅시다!

관련 게시물: 베트남 산업 단지

1. 베트남 건설 단가에 영향을 미치는 요인 

구조적 요구 사항

건설 작업에는 다양한 유형과 용도가 있으며 건물의 설계 및 구조에 영향을 미칩니다. 기능과 투자자의 목적에 따라 공사단가가 달라지며, 고객에게 직접 원가를 산정하기 어렵습니다. ADD GROUP의 엔지니어가 더 많은 시간을 절약하는 도움을 주며 가장 중요한 것은 전문가로부터 가장 정확한 정보를 얻을 수 있습니다.

규모

공사규모 및 공사여건에 따라 공사단가가 상이합니다. 예를 들어 건축 면적이 500m2, 10,000m2 또는 20,000m2인 작업의 경우 m2당 단가가 다릅니다.

베트남 건축 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에문의하십시오: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

디자인

이것은 또한 현재 건설 단가에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 기본 재료를 사용하는 단순하고 현대적인 작업부터 복잡하고 정교한 작업에 이르기까지 작업의 디자인은 비용과 공사 시간이 다릅니다. 사용 기능을 충족하고 환기 및 조명 시스템을 완성하여 비즈니스 투자 비용 측면에서 여전히 효과적이며 향후 비즈니스 운영에 최적입니다.

베트남 건축비

건축 자재

프로젝트의 사용 목적에 따라 투자자는 비즈니스의 실제 요구에 따라 다양한 유형의 건축 자재를 선택합니다. 예를 들어, 식품 생산, 기계 가공 또는 건축 자재에 대한 요구가 높은 전자 장비에 사용되는 공장의 경우 건설 비용이 일반 공장보다 높습니다.

2. 베트남 건축비 관리에는 어떤 내용이 포함되나요? 

2.1. 예비 비용 견적

자세한 계획을 수립하기 전에 비용 견적은 투자자가 특정 건설 ​​프로젝트에 자금을 투자할지 여부를 결정하는 가장 일반적인 방법입니다. 그러나 건설 업계의 모든 사람이 비용을 정확하게 견적할 수 있는 것은 아닙니다. ‌부정확한 비용 견적은 프로젝트 심각한 결과를 초래할 수 있으며 이윤이 완전히 사라질 수도 있습니다. 따라서 비용을 견적하기 위해 우수한 전문 지식을 갖춘 건설 프로젝트 관리자를 고용하는 것이 일반적인 선택입니다.


베트남 건축비

2.2. 베트남 공사비 관리

건설 프로젝트에 대한 전체 계획을 완료한 후에는 고용 비용, 자재 구매 및 건설 시간을 포함하여 프로젝트 비용에 대한 보다 자세한 추정치를 얻을 수 있습니다. 건설 프로젝트의 비용을 추정할 때 시간 요소를 무시해서는 안 됩니다. 프로젝트가 지연되면 인건비 및 기타 추가 비용 증가로 인해 예산 초과가 발생하기 때문입니다.


3. 베트남 건축비을 관리하는 몇 가지 좋은 팁

3.1. 비용 계획을 정기적으로 업데이트

건설 프로젝트 관리자는 정기적으로 비용 계획을 분석하고 재평가하여 변경이 필요한지 결정해야 합니다.

비용이 한 측면에서 예상보다 높으면 다른 측면에서 비용을 줄여 균형을 재조정해야 합니다. 또한, 공사비는 외부 영향으로 인해 변동될 수 있습니다. 인플레이션이나 원자재 부족과 같은 외부 요인으로 인해 가격이 변동될 수 있습니다. 결과적으로 이전에는 항상 예산 범위 내였던 프로젝트가 이제는 예산을 초과할 수 있습니다.

건설 관리 소프트웨어를 사용하는 이점은 회계 프로그램과 통합되어 이해 관계자에게 실시간 비용 및 생산성 데이터를 제공하여 정보에 입각한 결정을 내리고 프로젝트 계획이나 건설 일정을 정확하게 조정할 수 있다는 것입니다.


베트남 건축 및 건설에 대한 지원은 ADD 건설 Group에문의하십시오: KOR: 093 6868 700 - VIE: 09 3456 8700

3.2. 정기 건축비 보고서 보내기

정기적인 비용 보고서는 프로젝트 진행 상황에 대한 최신 정보를 유지하기 위해 프로젝트 투자주에게 전송됩니다. 비용 보고는 또한 프로젝트 관리자가 비용을 잘 관리하여 프로젝트의 재정 상태를 결정하는 데 도움이 됩니다.

건설 프로젝트에 대한 실시간 진행 보고서(예: 일일 보고서)로 프로젝트 상태를 업데이트함으로써 비용 보고서는 계획되지 않은 예산 지연 또는 초과를 조기에 잠재적 리스크를 식별하는 데 도움이 됩니다.


3.3. 예상 계획 준비

리스크 관리 프로세스를 설정함으로써 프로젝트 관리자는 건설 지연 또는 예산 초과에 대한 예상 사태를 계획하고 문제가 심각해지기 전에 해결 계획을 세울 수 있습니다.

예상 계획은 문제가 발생할 때 프로젝트를 제시간에 완료하기 위해 보험료를 지불하지 않도록 도와줍니다.

염두에 두어야 할 한 가지는 가능한 리스크 평가를 기반으로 비상 계획을 개발해야 한다는 것입니다. 예상 계획에는 아이디어나 사양의 변경에 따른 건설 프로젝트 범위의 변경이 포함되지 않습니다. 프로젝트 범위에 대한 예상 변경은 비상 예산에 의존하지 않는 다른 측면에 대한 예산을 줄임으로써 균형을 이루어야 합니다.


3.4. 모든 건설 단계에서 비용 계획 준수

건설 프로젝트의 건설은 초기에 설정한 일정과 예상 건설 비용에 따라 진행되어야 합니다.

일반적으로 건설 프로젝트 비용의 80%는 설계에 따라 결정되고 나머지 20%는 건설 과정에 따라 결정됩니다. 또한 프로젝트팀은 요소가 다른 요소와 균형을 맞추지 않고 프로젝트 요소의 비용을 임의로 늘릴 권리가 없음을 알아야 합니다.


건설투자비 관리는 건설 프로젝트를 계획하는 데 필수적인 부분입니다. 또한 계약자가 건설 프로젝트에서 이익을 얻을 수 있는지 여부를 결정하는 요소입니다. 성공적인 프로젝트를 위해서는 정확한 공사비 관리 계획이 필수적입니다. 기본적으로 비용 관리는 프로젝트가 제 시간에 예산 범위 내에서 제공되도록 하는 데 도움이 됩니다.

자세히 알아보기: 베트남 인프라 건설 - 조심해야 할 일반적인 리스크

ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],

ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/02/17

KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ HÀ LỘC - Thiết kế ý tưởng công trình tiện ích

 

 1. Thông tin dự án thiết kế khu nhà ở đô thị Hà Lộc:

Địa điểm:

Hai bên tuyến đường dẫn vào trạm thu phí IC9 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc địa bàn xã Hà Lộc, Thị Xã Phú Phọ, tỉnh Phú Thọ

Hạng mục:

Trường mầm non, nhà văn hóa, khu thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn

Đơn vị tư vấn thiết kế:

Công ty TNHH Plan ADD

Tên dự án:

Thiết kế khu nhà ở đô thị Hà Lộc


2. Quy mô dự án thiết kế công trình :

Hạng mục

Diện tích (m2)

Mật độ xây dựng

Tầng cao tối đa

Công trình giáo dục (Trường mầm non)

2499.7m2

40%

Tối đa 3 tầng

TMDV1 

1082.60m2

60%

Tối đa 3 tầng với chiều cao tối đa 15,00m

TMDV2

3552.60

60%

Tối đa 3 tầng với chiều cao tối đa 15,00m


Liên hệ ADD 건설 Group để được tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 093 4568 700

3. Một số hình ảnh phối cảnh ý tưởng dự án do Plan ADD thiết kế:

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị
Phối cảnh thiết kế công trình thương mại dịch vụ

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị
Phối cảnh thiết kế công trình thương mại dịch vụ

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị
Phối cảnh thiết kế công trình thương mại dịch vụ

Thiết kế ý tưởng concept khu nhà ở đô thị - Trường mầm non
Phối cảnh thiết kế công trình trường mầm non 

Thiết kế kiến trúc đã tuân thủ theo các chỉ tiêu về quy hoạch, mật độ, tầng cao,… Phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và các tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng ở Việt Nam. Thiết kế tính đến các yếu tố tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành sau này. Phương án thiết kế đã bố trí các hạng mục công trình trong khu đất phù hợp với chức năng, tạo vể đẹp hài hòa với kiến trúc cảnh quan xung quanh, đáp ứng nhu cầu ở theo tiêu chuẩn. Giải pháp kiến trúc thông thoáng, tạo vẻ đẹp đặc sắc hài hòa trong tổng thể khu vực, phù hợp với thiết kế đô thị song vẫn tạo nên dấu ấn về hình thức và giải pháp kiến trúc, khai thác tốt hướng nhìn, tận dụng thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Hình thức kiến trúc: kiến trúc Hiện đại Phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực, hình dáng và kích thước lô đất.
ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.