EMERALD CITY

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX


Site :PhuDien, Hanoi, Vietnam
Site Area : 8,69 ha
Building Area : 472648m²
Total Area : 3.864.994m²

BCI AWARDS

2012 - 2017 BCI TOP10/
TOP 10 BCI CHAU A

We've got BCI award 2 time in 2012 and 2017
BCI Asia Awards (BCIAA) - Top 10 Architect Awards
honors the most commercially significant architects
in HK, MLS, PLP, SGP, TLD and Vietnam

U-Silk City

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX
Site : Van Khe, Hanoi, Vietnam
Site Area : 92,107m²
Building Area : 26,793m²
Total Area : 681,821m²

Celve Complex

SPORTS, COMMERCIAL COMPLEX
Site : Van Phu, Ha Ðong, Hanoi, Vietnam
Site Area : 65,606m²
Building Area : 30,383m²
Total Area : 772,347m²

D27e SEVEN STARS

OFFICE, APARTMENT COMPLEX
Site : CauGiay, Hanoi, Vietnam
Site Area : 22,256m²
Building Area : 6,524m²
Total Area : 162,806m²

DRAGON–PIA RESORT

CONDO, ENTERTAIMENT, MARINA
Site :Nha Trang, An Vien, Viet nam
Site Area : 21,974m²
Building Area : 8,081m²
Total Area : 103,923m²

CAU GIE-NINH BINH EXPRESS
SERVICE AREA

SERVICE AREA, COMPLEX MALL
Site : Ha Nam, Viet nam
Site Area :18,562m²
Building Area : 6,012m²

E4-19 COMPLEX

APARTENT COMMERCIAL COMPLEX
Site : Cau Giay, Ha noi, Viet nam
Site Area : 4,450m²
Building Area : 2,059m²
Total Area : 51,609m²

YAOUNDÉ HOTEL

HOTEL, SERVICE APARTENT, CONFERENCE
Site : Yaounde, Cameroon
Site Area : 6ha
Building Area : 3,059m²

recent


Our News

2022/04/18

한국 기업에 적합한 베트남 산업 단지는? 베트남에서 산업 공장 건설에 적합한 지역은?

Phung-Hiep-Industrial-Park
Phung Hiep 산업 단지

베트남 산업 단지를 선택하는 것은 산업 공장 설립에 투자하는 첫 번째이자 매우 중요한 단계입니다. 이 글을 통해 우리는 산업 단지 목록, 베트남 산업 단지의 토지 임대 가격, 해당 지역의 인건비 및 산업 지대의 노동 공급 능력을 소개하겠습니다. 투자자들은 이 비용에 대한 정보가 참고용일 뿐이며 종종 시장 변동에 따라 변경된다는 점에 유의해야 합니다.

관련 게시물: 베트남 건축비


1. 베트남 산업 단지 분포도


베트남 공장 건설 투자에 대한 자세한 지원 문의

2. 베트남 산업 단지 및 산업 공장을 설립하기에 편리한 일부 지역

2.1. Bac Ninh성

 • 위치: 하노이 시내 중심에서 북동쪽으로 30km.
 • 교통 연결: 하이퐁 항구까지 93km; 노이바이 공항까지 32km; Tan Thanh 국경 검문소까지 144km.
 • 지역 내 산업 단지 수: 16 - 총 면적 최대 6,397.68ha
 • 인구 구조: 약 1,378,592명, Bac Ninh의 인구는 젊고 생산 가능 연령이 60% 이상이다.
 • Bac Ninh 산업 지역 근로자의 평균 소득: 850만 동/인/월.

2.2 Ha Nam 성

 • 위치: 하노이 수도에서 남쪽으로 50km 이상
 • 교통 연결: 하이퐁 항구까지 109 km; 노이바이 공항까지 88km; Tan Thanh 국경 검문소까지 225km.
 • 지역 내 산업 단지 수: 07 - 총 면적 최대 2,334ha
 • 인구구조 : 811,126명, 생산가능인구수는 전체 인구의 58.5%
 • 근로자 평균 소득: 750만 VND/인/월

2.3. Hai Phong 성

 • 위치: 하노이 수도에서 102km
 • 교통 연결: 하이퐁 항구; 깟비 국제공항까지 5.9km; Tan Thanh 국경 검문소까지 204km.
 • 지역 내 산업 단지 수: 12 - 총 면적 4,900ha 이상
 • 인구구조 : 2,053,493명, 생산가능인구수는 전체 인구의 52.38%를 차지
 • 근로자 평균 소득: 7,500,000 ~ 7,764,000 VND/인/월
Hai Phong 산업 단지

2.4. Binh Duong 성

 • 위치: 13번 국도를 따라 호치민시 중심에서 30km
 • 교통 연결: 사이공 항구(베트남에서 가장 큰 항구)까지 81km, Tan Son Nhat 국제공항까지 72km.
 • 지역 내 산업 단지 수: 48 - 총 면적이 11,000ha 이상.
 • 인구구조 : 2,465,000명, 생산가능인구 75.6%
 • 근로자 평균 소득: 850만 VND/인/월

2.5. Dong Nai 성

 • 위치: 호치민시에서 30km
 • 교통 연결: 사이공 항구(베트남에서 가장 큰 항구)까지 32km, tan Son Nhat 국제공항까지 28km.
 • 지역 내 산업 단지 수 : 35 - 총면적 12,000ha
 • 인구구조: 3,097,107명, 생산가능인구 63%
 • 근로자 평균 소득: 850만 VND/인/월
베트남 공장 건설 투자에 대한 자세한 지원 문의

현재 한국의 FDI 자본이 있는 산업 공장은 주로 Bac Ninh 성, Ha Nam 성, Hai Phong 시 등에 집중되어 있습니다. 이러한 지역은 산업 단지 개발에 대한 명확한 지침과 방향을 가지고 있으며, 산업 및 투자 유치를 강점으로, 동시에 교통, 생산 기반 시설, 노동 자원 등과 같은 장점이 있습니다. 베트남에 생산 공장을 건설하는 데 투자한 한국 대기업은 삼성(Bac Ninh성), LG 전자(Hai Phong 시), 현대 그룹 등을 들 수 있습니다. 이 사업들은 한국의 공급업체와 파트너를 인근 지역으로 끌어들이며 한국 기업과 사람들의 운영, 생산 및 문화적 특성의 요구에 적합한 모든 범위의 보조 서비스를 통해 Bac Ninh 성, Hai Phong 시, Ha Nam 성에 한인 비즈니스 커뮤니티를 만듭니다.

3. 베트남 산업 단지 명단

Southern Yen Bai Province 산업 단지

 • 주소: Van Tien District, Yen Bai Province
 • 총 면적: 400ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 7,1usd/m2/50years

Southern Yen Bai Province 산업 단지

 • 주소: Van Tien District, Yen Bai Province
 • 총 면적: 400ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 7,1usd/m2/50years

Lương Sơn 산업 단지

 • 주소: Luong Son District, Hoa Binh Province
 • 총 면적: 83ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 82USD/m2/50years

bắc thăng long 산업 단지

 • 주소: Dong Anh District, Hanoi Province
 • 총 면적: 302ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 90USD/m2/50years

Binh Luc 산업 단지

 • 주소: 21A Avenue, Trung Luong Ward, Binh Luc District, Ha Nam Province.
 • 총 면적: 10ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 46USD/sqm/44years

Yen Phong 산업 단지

 • 주소: Long Chau Ward, Yen Phong District, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 344ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 76USD/ m2/50years

Van Trung 산업 단지

 • 주소: Van Trung ward, Viet Yen District, Bac Giang Province
 • 총 면적: 230ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 75USD/sqm/45years

Minh Duc 산업 단지

 • 주소: Minh Duc ward, My Hao District, Hung Yen Province
 • 총 면적: 99ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/sqm/50 years

Song Tra 산업 단지

 • 주소: Road 10, Tan Binh District, Thai Binh Province
 • 총 면적: 150ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 2.5USD/sqm/montn

Pho Noi A 산업 단지

 • 주소: Pho Noi A ward, Van Lam District, Hung Yen Province
 • 총 면적: 596ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 80USD/sqm/50years

Yen Binh 산업 단지

 • 주소: Bai Bong ward, Pho Yen district, Thai Nguyen
 • 총 면적: 200ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/sqm/50years

Diem Thuy 산업 단지

 • 주소: Diem Thuy ward, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 48USD/sqm/40years

Dong Van IV 산업 단지

 • 주소: Nhat Tuu ward, Kim Bang District, Ha Nam
 • 총 면적: 600ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 57USD/sqm/50 years

Nam Thăng Long 산업 단지

 • 주소: Tu Liem district HaNoi Province
 • 총 면적: 260ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 120USD/m2/50years

PHÚ NGHĨA 산업 단지

 • 주소: Chuong My District, Ha Noi Province
 • 총 면적: 170ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 5 ha

VS 산업 단지

 • 주소: Tu Son Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 500ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 85USD/m2/50years

Đại Đồng 산업 단지

 • 주소: Tien Du Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 272ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65USD/m2/50years

Trục chính Tiên Sơn 산업 단지

 • 주소: Tien Son Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 350ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Yen Phong 2 산업 단지

 • 주소: Tam Giang Ward, Yen Phong Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 314ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 76USD/m2/50years

Thạch Thất 산업 단지

 • 주소: Quoc Oai Distrist, Ha Noi Province
 • 총 면적: 150ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 85USD/m2/50years

Khai Quang 산업 단지

 • 주소: Vinh Yen Distrist, Vinh Phuc Province
 • 총 면적: 262ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 63USD/m2/50years

Thang Long II 산업 단지

 • 주소: Yen My Distris, Hung Yen Province
 • 총 면적: 345ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 90-95USD/m2/50years

Quế Võ 산업 단지

 • 주소: Que Vo Distris, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 300ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 64USD/m2/50years

Pho Noi B Textile and Garment 산업 단지

 • 주소: Lieu Xa Ward, Yen My Distris, Hung Yen Province
 • 총 면적: 121ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 70- 75USD/m2/50years

đông thọ 산업 단지

 • 주소: Yen Phong Distris, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 34,84ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Ngọc Hồi 산업 단지

 • 주소: Thanh Tri Distris, Ha Noi Province
 • 총 면적: 56,4ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Thanh Oai 산업 단지

 • 주소: Thanh Oai Distris, Ha Noi Province
 • 총 면적: 59,3ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Quang Minh 산업 단지

 • 주소: Me Linh Distris, Ha Noi Province
 • 총 면적: 334,4ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 120USD/m2/ 50years

Lai Vu 산업 단지

 • 주소: Kim Thanh Distris, Hai Dung Provine
 • 총 면적: 213ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55USD/m2/50years

Lại Dụ 산업 단지

 • 주소: Hoai Duc Distris, Ha Noi Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Lại Yên 산업 단지

 • 주소: Hoai Duc Distris, Ha Noi Province
 • 총 면적: 27,2
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Trường An Xã An Khánh Hoài Đức Hà Nội 산업 단지

 • 주소: Hoai Duc Distrs, Ha Noi Provine
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

xã kim bình 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Bá Thiện 1 산업 단지

 • 주소: Binh Xuyen Distris, Vinh Phuc Province
 • 총 면적: 325ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 45USD/m2/50years

Khai Sơn Thuận Thành 산업 단지

 • 주소: Thanh Khuong Ward, Thuan Thanh Distris, Bac NInh Province
 • 총 면적: 140ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 52USD/m2/50years

Phúc Điền 산업 단지

 • 주소: Cam Giang Distris, Hai Duong Province
 • 총 면적: 87ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55USD/m2/50years

Phu Hung 산업 단지

 • 주소: Van lam Distris, Hung Yen Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Yên Phong Mở Rộng 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

an dương 산업 단지

 • 주소: An Duong Distrs, Hai Phong Province
 • 총 면적: 196ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65USD/m2/50years

Ecological Zone Cuisine Vinh Hung 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 15ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hai Ha 산업 단지

 • 주소: Hai Ha Distris, Quang Ninh Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Trang Due 산업 단지

 • 주소: An Duong Distris, Hai Phong Province
 • 총 면적: 401ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/m2/50years

Tan Truong 산업 단지

 • 주소: Tan Truong Distris, Cam Giang Province
 • 총 면적: 198ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 54- 57USD/m2/50years

Phuc Khanh 산업 단지

 • 주소: Phu khanh Distris, Thai Binh Province
 • 총 면적: 120ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

Hạp Lĩnh Nam Sơn 산업 단지

 • 주소: Nam Son Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 800ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/m2/50years

Khánh Phú 산업 단지

 • 주소: Yen Khanh Distrist, Ninh Binh Province
 • 총 면적: 351ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Yen My II 산업 단지

 • 주소: yên mỹ- hưng yên
 • 총 면적: 60ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 80usd/m2/50년

Hoà Phú 산업 단지

 • 주소: hiep hoa- Bắc Giang
 • 총 면적: 207ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Nam Dinh Vu non-tariff and (zone 1) 산업 단지

 • 주소: Hai An Distrits, Hai Phong Province
 • 총 면적: 1329ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 70- 120USD/m2/50years

Cai Lan 산업 단지

 • 주소: Bai Chay Ward, Ha Long Distrist, Quang Ninh Province
 • 총 면적: 245ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60USD/m2/Years

Thụy Vân 산업 단지

 • 주소: Viet Tri Distrist, Phu Tho Province
 • 총 면적: 400ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

Bình Xuyên 2 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Nội Hoàng 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

công ti asia khu công nghiệp song khê 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Fugiang Vân Trung 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Chau Son Henan 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

BÌNH XUYÊN 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đồ Sơn 산업 단지

 • 주소: do son- hai phong
 • 총 면적: 150ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 85usd- 97usd/m2/50년

Nam Cầu Kiền 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

DEEP C HP II 산업 단지

 • 주소: Dinh Vu Distrist, Hai Phong Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Vs Hai Duong 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

VS 산업 단지

 • 주소: Thuy Nguyen Distrist, Hai Phong Province
 • 총 면적: 500ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 80-90USD/m2/50years

Tam Hiệp 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phúc Sơn 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đình Trám 산업 단지

 • 주소: Hoang Ninh Ward, Dinh Tram Distris, Bac Giang Province
 • 총 면적: 100ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 45USD/m2/50years

xã Chiềng Châu 산업 단지

 • 주소: Mai Chau Distris, Hoa Binh Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Lạc Thịnh 산업 단지

 • 주소: Yen Thuy Distris, Hoa Binh Province
 • 총 면적: 200ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đồng Hướng 산업 단지

 • 주소: Kim Son Distris, Ninh Binh Province
 • 총 면적: 67,12ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đồng Phong 산업 단지

 • 주소: Dong Phong Ward, Nho Quan Distrist, Ninh Bình Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đồng Tu 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Nguyễn Đức Cảnh 산업 단지

 • 주소: Thai Binh Provnce
 • 총 면적: 102ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Cầu Nghìn 산업 단지

 • 주소: Quynh Phu Distrist, Thai Binh Province
 • 총 면적: 184ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 50USD/m2/50years

Bau Xeo Park 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phu My I 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65

Lễ Môn 산업 단지

 • 주소: Thanh Hoa Province
 • 총 면적: 87,6ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tây Bắc Ga 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Rạng Đông 산업 단지

 • 주소: Nghia Hung Distrist, Nam Dinh Province
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hoa Khanh 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

An Don Danang 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Da Nang ( Đà Nẵng) 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hoà Cầm 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hoang Mai 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tri Lễ 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Nam Cam 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Xóm 4 Nghi Phú 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Cổng VS Nghệ An 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

vàng bạc đá quý 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Bim Son 산업 단지

 • 주소: Bim Son Distrist, Thanh Hoa Province
 • 총 면적: 125ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

Phú Vinh 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Northwest in Dong Hoi 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Quán Ngang 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Nam Đông Hà 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Diên Sanh 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Dac Loc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Quang Ngai VS 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tinh Phong 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Quang Phu 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phú Tài 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

An Phuoc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phu An Thanh 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 119-135, 144-160 USD

Long Duc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Ninh Thủy 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Suoi Dau 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Lộc Son 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Song May 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Honai 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Amata 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tay Bac Cu Chi 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Dong Nam 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tan Phu Trung 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tan Thoi Hiep 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Binh Chieu 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tan Binh (Tanimex) 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 106ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

An Ha 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tan Tao 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Le Minh Xuan 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phong Phu 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 148 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hiep Phuoc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Robustness port Hiep Phuoc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 311 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Trung An industrial cluster 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hoa Phu 산업 단지

 • 주소: Mai Dinh, Hiep Hoa, Bac Giang
 • 총 면적: 64 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 60 USD

Binh Minh 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Chau Duc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Da Bac 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đất Đỏ 1 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Long Sơn 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Dong Xuyen 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Giao Long 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tra Noc in Can Tho 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Xẻo Rô 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Khu CN Khánh An 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Thạnh Lộc 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Binh Long 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Binh Hoa 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Song Hau 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Linh Trung 3 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Trang Bang 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Bourbon An Hoa TransAsia 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Thành Thành Công 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phuoc Dong 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Chà Là 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tam Thăng 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hòa Bình 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Trà Đa 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Đông Mai 산업 단지

 • 주소: quang ninh 시- yen hung 현- 18국도
 • 총 면적: 168ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55usd/m2/50년

Thanh Bình 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Long Binh - An, Tuyen Quang 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Thai Hoa 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Bạch Hạc 산업 단지

 • 주소: Viet Tri Distrist, Phu Tho Province
 • 총 면적: 75,8ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 0,43USD/m2/years

Đồng Lạng 산업 단지

 • 주소: Phu Ninh Distrist, Phu Tho Province
 • 총 면적: 41,7ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 25USD/m2/50years

Đại An 산업 단지

 • 주소: Cam Giang Distrist, Hai Duong Province
 • 총 면적: 174ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55-68USD/m2/Years

VS 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Thuận Thành 2 산업 단지

 • 주소: Thuan Thanh Distrist, Bac NInh Province
 • 총 면적: 252ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 32USD/m2/50years

Thuan Thanh III 산업 단지

 • 주소: Thuan Thanh Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 100ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 58USD/m2/50years

Hanaka 산업 단지

 • 주소: Tu Son Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 74ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 39USD/m2/years

Khu CN Bình Vàng 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Dong Van I 산업 단지

 • 주소: Duy Tien Distrist, Ha Nam Province
 • 총 면적: 138ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 50-55USD/m2/50years

Dong Van II 산업 단지

 • 주소: Duy Tien Distrist, Ha Nam Province
 • 총 면적: 264ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 58USD/m2/50years

Việt Hòa-Kenmark 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

IZ Lai Cach 산업 단지

 • 주소: Cam Giang Distrist, Hai Duong Province
 • 총 면적: 132,4ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 55USD/m2/50years

Tien Hai 산업 단지

 • 주소: Tien Hai Distrist, Thai Binh Province
 • 총 면적: 250ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 25USD/m2?50years

Hải Yên - Viglacera 산업 단지

 • 주소: Mong Cai Distrist, Quang Ninh Province
 • 총 면적: 182ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 30USD/m2/50years

Que Vo III 산업 단지

 • 주소: Que Vo Distrist, Bac Ninh Province
 • 총 면적: 552ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 65USD/m2/years

Que Vo 2 산업 단지

 • 주소: Que Vo Distrist, Bac NInh Province
 • 총 면적: 272ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 64USD/m2/50years

Phú Thái 산업 단지

 • 주소: Kim Thanh Distrist, Hai Duong Province
 • 총 면적: 40ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

CỘNG HOÀ CHÍ LINH HẢI DƯƠNG 산업 단지

 • 주소: Chi Linh Distrist, Hai Duong Province
 • 총 면적: 357ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 50USD/m2/years

Luong Son Cluster 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tan Hung Cluster 산업 단지

 • 주소: Lang Giang Distist, Bac Giang Province
 • 총 면적: 50ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

꽝밍공업단지 산업 단지

 • 주소: Me Linh Distrist, Vinh Phuc Provine
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Ba Thien II 산업 단지

 • 주소: Binh Xuyen Distrist, Vinh Phuc Province
 • 총 면적: 7.6ha - remaining
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 70-75usd/sqm

Gia Lễ 산업 단지

 • 주소: Dong Hung Distrist, Thai Binh Province
 • 총 면적: 84,7ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Tân Liên 산업 단지

 • 주소: Vinh Bao Distrist, Hai Phong Province
 • 총 면적: 149,7ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hòa xá 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Mỹ Trung 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Bao Minh Management Board 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Ý Yên II 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: Updating
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Khánh Phú 산업 단지

 • 주소: Khanh Phu, Yen Khanh, Ninh Binh Province
 • 총 면적: 11Ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 35-40 Usd/sqm/year

HANSS 산업 단지

 • 주소: Xã Đại Xuyên- Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 • 총 면적: 50 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Phu nghia 2 산업 단지

 • 주소: Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
 • 총 면적: 238 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Hiệp Phước 2 산업 단지

 • 주소: Rạch Dộp, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
 • 총 면적: 597
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

KCX Linh Trung 1 산업 단지

 • 주소: AH 1, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
 • 총 면적: 62 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

QUANG MINH 산업 단지

 • 주소: tt. Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
 • 총 면적: 344 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

HÀ NỘI - ĐÀI TƯ 산업 단지

 • 주소: 20 Cầu Bươu, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
 • 총 면적: 40ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: 10 ha

Bien Hoa 2 산업 단지

 • 주소: Bùi Văn Hòa, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • 총 면적: 356 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Cat Lai 2 산업 단지

 • 주소: K1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Hồ Chí Minh, Phường Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 Hồ Chí Minh
 • 총 면적: 112 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

KCX TÂN THUẬN 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 300 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

KCX Linh Trung 2 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 62 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

Long Hậu 산업 단지

 • 주소: Updating
 • 총 면적: 50 ha
 • 산업 단지 토지 임대 및 매입 가격: Updating

  정보 출처 - reference:
 • Bac Ninh 산업 단지 관리 위원회: Link
 • Hai Phong 시 포털: Link
 • 통계청: Link
ADD 건설  Group 은
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/03/28

Thiết kế tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp - Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp

Tòa nhà cao ốc, khu phức hợp là một kiến trúc bao gồm nhiều phân khu chức năng khác biệt liên kết với nhau. Các công trình này được thiết kế nhằm tối đa hóa giá trị mang lại cho chủ đầu tư cũng như khách hàng sử dụng công trình. Tại Việt Nam các công trình này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

1. Những mẫu thiết kế tòa nhà cao ốc tiêu biểu:

Thiết kế tòa nhà tổ hợp khách sạn và văn phòng TNR Tam Trinh

 • Chủ đầu tư: TNR
 • Địa chỉ dự án: Số 411, Đường Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 • Tổng diện tích đất: 14,099 m2
 • Tầng cao: 27 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 129,478 m2
 • Bố trí công năng: Tổ hợp thương mại, Siêu thị, văn phòng và nhà ở để bán
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Tổ hợp công trình được thiết kế từ cảm xúc cùng những DÒNG CHẢY. Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của những dòng sông, những tuyến phố trong lòng thành phố Hà Nội, nhóm tác giả chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự dịch chuyển trong kiến trúc, biến những thứ thông thường thành đặc biệt.

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

Thiết kế tổ hợp khách sạn và văn phòng

Thiết kế tòa nhà phức hợp cao ốc ECO Green Super Tall Tower

 • Chủ đầu tư: Xuan Mai Invest
 • Địa chỉ dự án: Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM
 • Tổng diện tích đất: 10,271.10 m2
 • Tầng cao: 69 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 139,073.37 m2
 • Bố trí công năng: Khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ, Thương mại
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Tổ hợp công trình được thiết kế từ cảm xúc cùng những DÒNG CHẢY. Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của những dòng sông, những tuyến phố trong lòng thành phố Hà Nội, nhóm tác giả chúng tôi đã cố gắng tạo ra sự dịch chuyển trong kiến trúc, biến những thứ thông thường thành đặc biệt.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp

Thiết kế khu cao ốc tổ hợp đô thị Usilk City

 • Chủ đầu tư: Sông Đà Thăng Long
 • Địa chỉ dự án: Văn Khê, Hà Nội, Việt Nam
 • Tổng diện tích đất: 92,107 m2
 • Tầng cao: 50 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 26,793 m2
 • Bố trí công năng: Khu văn phòng, Thương mại, Căn hộ cao cấp
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Các khối thấp tầng được bố trí mở nhằm tạo hiệu quả tối đa dễ dàng tiếp cận từ nhiều phía, dậy lên nguồn sinh khí cho toàn dự án. Xen giữa các khối chức năng phân tách là không gian mở tạo sự giao lưu tích cực với môi trường xung quanh. Mỗi khối tháp là một công trình mở, có những góc nhìn rộng, đẹp với cảnh quan. Plan ADD đã thiết kế khu phức hợp với hai khối cao ốc 50 tầng với mặt đứng nổi bật, dễ nhận thấy đây là hai toà nhà chủ đạo của toàn khu. Áp dụng hình thức mặt ngoài biến hoá mang đến tính hiện đại cho công trình. Không gian thiết kế mở kết hợp cảnh quan cây xanh tạo sự thân thiện môi trường. Quy hoạch hợp lý trên cơ sở cân nhắc khả năng kỹ thuật và tính kinh tế. Các khối còn lại cao từ 25~30 tầng, hình thành skyline thống nhất ý tưởng toàn khu đô thị Usilk-city, công trình là điểm nhấn, thoát khỏi mô hình kiến trúc phổ biến của Việt Nam, tạo gương mặt mới cho đô thị .Vật liệu tường kính (Curtain Wall) của mặt đứng tạo cảm giác biến hoá, đặc biệt và hiện đại.
Thiết kế khu cao ốc, tổ hợp đô thị

Thiết kế tòa nhà khu phức hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở Phú Diễn Complex

 • Chủ đầu tư: Aideco JSC
 • Địa chỉ dự án: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Tổng diện tích đất: 8.9 ha
 • Tầng cao: 15~35 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 175,000 m2
 • Bố trí công năng: Công viên, Thương mại, Căn hộ, Khách sạn, Villa
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Bố cục mặt bằng của dự án được thiết kế chặt chẽ, thể hiện dây chuyền công năng sử dụng hợp lý. Đề xuất và đưa vào công trình những không gian phù hợp với điều kiện sống của người Việt Nam: Không gian chức năng ở, không gian chức năng thương mại dịch vụ, siêu thị, nhà trẻ, không gian chức năng văn phòng, không gian chức năng giải trí, giao thông tĩnh và động được thiết kế hợp lý dễ dàng tiếp cận sinh hoạt. Bố cục mặt bằng của mỗi tầng ở gồm nhiều chức năng khép kín, đảm bảo các yêu cầu về chiếu sáng, thông gió, chống ồn và phòng cháy chữa cháy.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở

Thiết kế khu phức hợp Viettraximex

 • Chủ đầu tư: Viettracimex
 • Địa chỉ dự án: Lô E4-19, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Các thông số kỹ thuật: ( tầng cao, diện tích, …)
 • Tổng diện tích đất: 4,450 m2
 • Tầng cao: 30 Tầng
 • Tổng diện tích sàn xây dựng: 72,434 m2
 • Giải thích ngôn ngữ thiết kế: Quan điểm nghiên cứu kiến trúc hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng một tổ hợp công trình mang tính điểm nhấn và nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong khu đô thị về mọi mặt, kết hợp hài hoà với các công trình hiện hữu và cảnh quan đô thị.
Thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp

Ngoài ra chúng tôi đã triển khai rất nhiều dự án thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp khác, quý vị có thể tham khảo tại: Link Complex;
Tìm hiểu thêm các dự án thiết kế quy hoạch đô thị Plan ADD đã triển khai tại: link;
Tìm hiểu thêm các dự án thiết kế khu nhà ở do Plan ADD đã triển khai tại: link;

Liên hệ ADD 건설 Group tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng: KOR: 093 6868 700 - VIE: 0945 802 861

2. Thiết kế các tòa nhà cao ốc, khu phức hợp cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Tùy thuộc vào tính chất công trình và định hướng của mỗi chủ đầu tư sẽ có những yêu cầu cụ thể với các sản phẩm thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên các phương án thiết kế thường cần đáp ứng một số tiêu chí quan trọng sau:

 • Tính gắn kết hài hòa khi thiết kế các tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp: thể hiện ở bố cục và hình khối công trình mang tính chất của một Tổ hợp thương mại – văn phòng – khách sạn, căn hộ cao cấp, hài hòa với cảnh quan khu vực. đảm bảo hài hoà chức năng của công trình trong tổng thể đô thị và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
 • Thiết kế tòa nhà văn phòng, khu phức hợp cần đảm bảo tính hiệu quả: Đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng, khai thác ở mức độ cao nhất, phù hợp với tính chất công trình.
 • Tính biểu tượng, tạo điểm nhấn: thể hiện được tính thu hút, ấn tượng của thiết kế tòa nhà cao ốc, khu phức hợp.
 • Thiết kế cần đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật: Các giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện thi công đối với các tòa nhà cao ốc.
 • Phương án thiết kế tòa nhà, khu phức hợp đảm bảo được khoảng lùi của công trình theo chỉ giới quy hoạch và qui định của qui chuẩn qui hoạch hiện hành.
 • Đảm bảo khớp nối giao thông và đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, đậu xe.
 • Hình khối, hình thức kiến trúc của các công trình và màu sắc vật liệu kết cấu bao che công trình cần hài hòa, thân thiện và góp phần tôn vẻ đẹp của kiến trúc đô thị.
 • Không gian đỗ xe ô tô- xe máy đảm bảo cho nhân viên và khách sử dụng công trình.

3. Thiết kế tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp nên lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế như thế nào

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm thiết kế, chủ đầu tư cần lựa chọn kỹ lưỡng nhà thầu tư vấn thiết kế, một công ty kiến trúc chuyên nghiệp, uy tín sẽ không chỉ đảm bảo được về tình thẩm mỹ, chất lượng của thiết kế công trình mà còn hạn chế tình trạng chậm tiến độ, tiết kiệm thời gian cho chủ đầu tư, … Một số tiêu chí để quý chủ đầu tư cân nhắc trong quá trình lựa chọn đơn vị thiết kế kiến trúc:

 • Công ty thiết kế kiến trúc tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu phức hợp được lựa chọn cần có kinh nghiệm triển khai 2-4 dự án tương tự trong thời gian 5 năm gần nhất.
 • Ưu tiên các nhà thầu kiến trúc đã từng đạt giải thưởng top 10 ASIA do BCI đánh giá.
 • Chủ trì dự án và đội ngũ kiến trúc sư, thiết kế dày dặn kinh nghiệm. Công ty có thời gian hoạt động lâu dài trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc tòa nhà văn phòng, cao ốc, có khả năng điều phối và kiểm soát tốt thời gian và chất lượng các dự án.
 • Đơn vị tư vấn thiết kế có các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
ADD 건설  Group 은 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.

2022/03/24

TNG Ngã Bảy 2

The new urban area project Nga Bay 2 Town, Nga Bay Town with a scale of about 11.7 hectares will be built to meet the town's demand for housing, urban services, and education, and at the same time create establish a new central area for Nga Bay town. The new urban area project Nga Bay 2 Town, Nga Bay Town brings to Nga Bay town a new, spacious, clean and modern architectural space.

The project is invested by TNG with the detail:

- Address: Nga Bay Town, Hau Giang District.

- Land Area: 1,03ha.

- Work: Shop House, Villa, Town House

- Construction area:  11,7 ha

See more similar project of ADD-Group at: Apt-Housing
Reading more about Urban planning in Vietnam: Thiết kế quy hoạch xây dựng