EMERALD CITY

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX


Site :PhuDien, Hanoi, Vietnam
Site Area : 8,69 ha
Building Area : 472648m²
Total Area : 3.864.994m²

BCI AWARDS

2012 - 2017 BCI TOP10/
TOP 10 BCI CHAU A

We've got BCI award 2 time in 2012 and 2017
BCI Asia Awards (BCIAA) - Top 10 Architect Awards
honors the most commercially significant architects
in HK, MLS, PLP, SGP, TLD and Vietnam

U-Silk City

RESIDENCE, COMMERCIAL, COMPLEX
Site : Van Khe, Hanoi, Vietnam
Site Area : 92,107m²
Building Area : 26,793m²
Total Area : 681,821m²

Celve Complex

SPORTS, COMMERCIAL COMPLEX
Site : Van Phu, Ha Ðong, Hanoi, Vietnam
Site Area : 65,606m²
Building Area : 30,383m²
Total Area : 772,347m²

D27e SEVEN STARS

OFFICE, APARTMENT COMPLEX
Site : CauGiay, Hanoi, Vietnam
Site Area : 22,256m²
Building Area : 6,524m²
Total Area : 162,806m²

DRAGON–PIA RESORT

CONDO, ENTERTAIMENT, MARINA
Site :Nha Trang, An Vien, Viet nam
Site Area : 21,974m²
Building Area : 8,081m²
Total Area : 103,923m²

CAU GIE-NINH BINH EXPRESS
SERVICE AREA

SERVICE AREA, COMPLEX MALL
Site : Ha Nam, Viet nam
Site Area :18,562m²
Building Area : 6,012m²

E4-19 COMPLEX

APARTENT COMMERCIAL COMPLEX
Site : Cau Giay, Ha noi, Viet nam
Site Area : 4,450m²
Building Area : 2,059m²
Total Area : 51,609m²

YAOUNDÉ HOTEL

HOTEL, SERVICE APARTENT, CONFERENCE
Site : Yaounde, Cameroon
Site Area : 6ha
Building Area : 3,059m²

recent


Our News

2022/01/24

베트남 주거 계획 설계 - 특별 참고 사항 및 설계 컨설팅 회사 선택?

 1. 베트남 주거 계획 설계 시 참고 사항

1.1. 베트남의 건설 계획 설계는 무엇입니까?

건설에 관한 법률 2014에 따르면: 건설 계획은 도시 지역, 농촌 지역 및 기능 지역의 공간 조직입니다. 기술 및 사회 기반 시설 시스템의 조직; 영토에 거주하는 사람들을 위한 적절한 환경 조성, 국가 이익과 지역 사회 이익의 조화로운 결합 보장, 사회 경제적 발전, 국방 및 안보 목표 달성 환경 보호, 기후 변화 대응.

건설법 ​​2014에서 베트남의 계획 설계에 대한 자세한 법적 규정을 참조할 수 있습니다.

베트남 주거 계획 설계
ADD-Group이 시행하는 베트남의 도시 디자인 프로젝트의 관점

1.2. 베트남에서 주거 계획 설계가 필요한 이유는 무엇입니까?


위의 섹션에서 학습한 바와 같이 베트남의 계획 설계는 공간, 작업 시스템 및 기반 시설을 구성하여 거주자에게 적합한 생활 환경을 조성하고 조화로운 발전과 국민과 국가의 이익을 보장하는 것을 목표로 합니다.


계획은 단기 및 장기 프로젝트를 포함하여 현재의 경제 상황에 따른 예측과 실행 가능성을 보장함과 동시에 "건설 계획"의 가능성을 최소화해야 합니다. 중단된 계획은 지속 가능한 개발에 영향을 미치고 자원 낭비 국가와 기업 모두.

1.3. 베트남의 주거 계획 디자인 유형

일반 계획 규모 1/5000:

 • 이것은 개발 목표 설정, 투자 유치, 이주 필요성 결정, 재정착, 부지 정리, 토지 보상 등의 원래 기반이라고 할 수 있습니다.
 • 교통 개발 계획을 위한 방향, 기반 시설 개발(교량, 배수로, 전기, 물, ...), 학교, 주거 지역, 경관 등을 위한 토지 영역의 랜드마크 및 경계 정의 ...

구역 계획 규모 1/2000:

 • 본 문서는 기본계획(1/5,000)의 내용을 구체화하기 위하여 기반시설과 토지이용기능의 네트워크를 구분하여 식별한다.
 • 경계, 면적, 지역 특성, 예상 인구 지표, 토지 이용 지수, 사회 기반 시설, 기술 기반 시설;
 • 일반 계획과 일치하는 건축 공간, 기술 인프라 연결의 적절성을 보장하기 위해 기능 구역의 기본 요구 사항 및 원칙을 결정합니다.
 • 동시에이 문서에는 기술 작업의 위치와 토지의 경계를 결정하는 내용이 포함되어 있습니다. 따라서 이 계획은 특히 토지이용권과 관련되어 있어 분쟁해결의 근간이 된다.

세부 건설 계획 규모 1/500:

 • 구역 계획 및 일반 계획의 내용을 구체화한 베트남의 계획 디자인입니다.
 • 토지에 대한 모든 작업의 ​​구체적인 배치, 기술 인프라, 토지의 각 경계에 대한 세부 계획.
 • 1/500 상세 계획도는 건설 투자 프로젝트의 마스터 플랜, 작업 위치의 기초, 작업의 기본 설계, 기술 설계입니다.
 • 그것은 건설 투자 프로젝트를 만드는 기초입니다.

1/500 규모의 세부 건설 계획에 대해 자세히 알아보기

베트남 주거 계획 설계
ADD-Group이 시행하는 베트남의 도시 디자인 프로젝트의 관점

1.4. 베트남의 상세한 주거 계획 설계 프로젝트에는 어떤 것이 포함됩니까

기획 프로젝트는 다이어그램, 도면, 모델 및 설명을 포함하여 기획의 내용을 보여주는 문서입니다.

문서

세부 사항

Note

청사진

토지의 위치와 한계의 지도.

1/2000 또는 1/5000의 확률.

조경 건축 현황, 사회 기반 시설 및 건설 토지 평가의 지도.

비율 1/500

기술 인프라 시스템의 현재 지도. 

비율 1/500

토지이용 마스터플랜 지도입니다.

비율 1/500

공간, 건축, 풍경의 조직도.

비율 1/500

기술 인프라 경로의 레드 라인, 건설 경계 및 보호 회랑의 지도.

비율 1/500

기술 인프라 시스템 계획 맵.

비율 1/500

라인 및 기술 파이프라인의 일반 지도.

비율 1/500

도면은 지하 건설을 위한 영역을 식별합니다.

적절한 비율로

건설부 규정에 따른 도시 설계 도면.

시행규칙 No. 06/2013/TT-BXD.

현재의

인구, 사회 기반 시설, 기술 기반 시설 및 공간 조직에 대한 요구 사항, 전체 계획 지역의 조경 건축에 대한 규범을 결정합니다. 각 토지에 대한 작업 배치에 대한 토지 사용 규범 및 요구 사항; 기술 기반 시설 네트워크를 토지 경계에 배치합니다.

통제할 특정 구역의 위치와 크기, 통제할 내용 및 시행할 규정을 결정합니다.

도시 디자인, 특정 건축 및 계획 지역 조경을 위한 솔루션입니다.

지하 건설을 위한 구역 식별(지하 공공 공사, 지하실이 있는 고층 빌딩, ...)

승인된 일반계획의 전략적 환경평가 내용에 따른 환경영향 분석 및 평가

총 투자의 예비 추정; 자본 소스 및 구현 조직에 대한 솔루션을 제안합니다.


Lưu ý đặc biệt trong thiết kế quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế?

1. Những lưu ý trong thiết kế quy hoạch

    1.1. Thiết kế quy hoạch xây dựng là gì?

    Theo Luật xây dựng 2014: quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
    Anh, chị có thể tham khảo chi tiết quy định pháp luật về thiết kế quy hoạch tại: Luật xây dựng 2014.


    1.2. Tại sao cần có thiết kế quy hoạch?

    Như chúng ta đã tìm hiểu trong phần trên, thiết kế quy hoạch nhằm mục đích tổ chức không gian, hệ thống công trình và hạ tầng nhằm tạo môi trường sinh sống phù hợp cho cư dân, đảm bảo phát triển hài hòa lợi ích của nhân dân và đất nước.
    Một quy hoạch cần đảm bảo tầm nhìn xa và có tính khả thi phù hợp với điều kiện nền kinh tế hiện thời, vừa bao gồm các đề án ngắn hạn và dài hạn đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất khả năng dẫn đến “quy hoạch treo” ảnh hưởng đến phát triển bền vững, lãng phí nguồn lực của cả nhà nước và doanh nghiệp.

Thiết kế quy hoạch đô thị
Phối cảnh một dự án thiết kế quy hoạch đô thị do ADD-Group triển khai

    1.3. Các loại thiết kế quy hoạch?

    Quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000: 

 • Có thể nói đây là cơ sở gốc để xác lập mục tiêu phát triển, thu hút đầu tư, xác định sự cần thiết về di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đền bù đất, …
 • Định hướng quy hoạch phát triển giao thông, xác định mốc giới, địa giới của các phần đất đai dành cho phát triển hạ tầng (cầu, cống, điện, nước, …), trường học, khu dân cư, cảnh quan, ...

    Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000: 

 • Tài liệu này phân chia, xác định mạng lưới các công trình hạ tầng và các chức năng sử dụng đất nhằm mục đích cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung (1/5.000). 
 • Các phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực, dự kiến về các chỉ số về cư dân, chỉ số sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; 
 • Xác định các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng nhằm đảm bảo phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật thống nhất với quy hoạch chung.
 •  Đồng thời tài liệu này bao gồm các nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Chính vì thế quy hoạch này đặc biệt liên quan đến quyền sử dụng đất, do đó nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

    Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: 

 • Là bản thiết kế quy hoạch cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khuquy hoạch chung.
 • Bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất, về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.
 • Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình.
 • cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng.

Tìm hiểu thêm về quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500
Thiết kế quy hoạch đô thị

Phối cảnh một dự án thiết kế quy hoạch đô thị do ADD-Group triển khai

1.4. Đồ án quy hoạch chi tiết gồm những gì?

Đồ án quy hoạch là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.


Tài liệu

Chi tiết

Note

Bản vẽ

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất.

Tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng.

Tỷ lệ 1/500

Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

Tỷ lệ 1/500

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. 

Tỷ lệ 1/500

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

Tỷ lệ 1/500

Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

Tỷ lệ 1/500

Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tỷ lệ 1/500

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

Tỷ lệ 1/500

Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm.

Theo tỷ lệ thích hợp

Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

Thuyết minh

Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.


Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.


Các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy hoạch.


Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, …)


Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.


Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.Quý vị có thể tham khảo cụ thể hơn nữa tại: Thông tư 12/2016/TT-BXD.

Thiết kế quy hoạch đô thị

Phối cảnh một dự án thiết kế quy hoạch đô thị do ADD-Group triển khai

2. Kinh nghiệm tìm, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch

2.1. Tìm đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch - kinh nghiệm 1

Đánh giá kinh nghiệm triển khai lập quy hoạch của đơn vị tư vấn thiết kế - dựa trên các dự án tương tự đã triển khai. Bạn có thể tìm được đơn vị tư vấn thiết kế thông qua người thân giới thiệu hoặc tìm kiếm trên internet. Cho dù thế nào chúng ta cũng cần đề nghị đơn vị giới thiệu về năng lực các dự án trước đó đã triển khai, từ đó có thể đánh giá được một phần về độ tin cậy của đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch. Đây được coi như một khâu sàng lọc tối thiểu.


2.2. Tìm đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch - kinh nghiệm 2

Đánh giá năng lực đội ngũ kiến trúc sư, dựa vào đánh giá về số lượng nhân sự của công ty tư vấn thiết kế, bạn hoàn toàn có thể đánh giá được tốc độ triển khai dự án của họ. Đối với doanh nghiệp có lực lượng kiến trúc sư quá mỏng, ít kinh nghiệm và cùng lúc phải xử lý nhiều dự án, thì bạn sẽ cần đặt dấu hỏi lớn về tốc độ bàn giao kết quả cuối cùng. Cần đảm bảo rằng các tiến độ công việc tiếp theo sẽ không bị ảnh hưởng vì sự chậm trễ của đơn vị thiết kế quy hoạch.


2.3. Tìm đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch - kinh nghiệm 3

Đánh giá về chi phí luôn là một khâu không thể bỏ qua, trong bất kỳ công việc lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư cần lưu ý rằng cần lựa chọn đơn vị thiết kế có năng lực phù hợp và ở mức giá hợp lý, chứ không phải lựa chọn doanh nghiệp có giá quá rẻ. Giá quá rẻ thường đi kèm với những chi phí khổng lồ trong tương lai như: chất lượng đồ án quy hoạch kém, chậm trễ trong tiến độ triển khai, … điều này có thể dẫn tới những hệ quả lớn hơn cho chủ đầu tư.


2.4. Tìm đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch - kinh nghiệm 4

Đánh giá quy trình làm việc của đơn vị tư vấn thiết kế cũng là một cách để nắm bắt được năng lực và kinh nghiệm của họ. Những đơn vị có quy trình làm việc rõ ràng, chuyên nghiệp sẽ luôn giúp cho các công việc triển khai nhanh chóng, minh bạch, hạn chế các thủ tục rườm rà cho chủ đầu tư.ADD-GROUP là một đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng từ Hàn Quốc với kinh nghiệm hơn 12 năm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu các thực tế, yêu cầu pháp lý Việt Nam và mang đến những thiết kế, tư vấn theo phong cách Hàn Quốc.
Quý Vị có thể tham khảo một số dự án thiết kế quy hoạch của chúng tôi tại: Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn, Thiết kế quy hoạch Vinh Green city, ... và rất nhiều dự án khác trên website của chúng tôi.
Trân Trọng.


2022/01/21

TNG KDC EA T'LING - Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại TNG KDC EA T'LING

Site location: thị trấn Ea t’ling – huyện Cư Jút – tỉnh Đăk Nông

Design by PlanADD

Type : Shophhouse & Villa & GATE

Area: 11,655 ha

Dự án Khu Nhà ở tập trung tổ dân phố 3 nằm ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông với quy mô khoảng 11,655 ha được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, dịch vụ đô thị, giáo dục cho thị trấn, đồng thời tạo lập Khu trung tâm hành chính mới cho huyện Cư Jút. Dự án Khu nhà ở tập trung tổ dân phố 3 mang đến cho thị trấn Ea T’ling bộ mặt không gian kiến trúc mới sang trọng, sạch đẹp và hiện đại.

Mục tiêu của dự án: Xây dựng Khu nhà ở tập trung tổ dân phố 3 thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đồng bộ, hoàn thiện các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng hiệu quả đầu tư trên nguyên tắc tuân thủ về cơ bản các chỉ tiêu của đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại EA T'LING

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại EA T'LING

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại EA T'LING

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại EA T'LING

Thiết kế khu nhà ở và dịch vụ thương mại EA T'LING


Nhiệm vụ chính của Tư vấn thiết kế là Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng cho hạng mục Nhà ở và Dịch vụ thương mại tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Các yêu cầu thiết kế:
- Tuân thủ các chỉ tiêu thông số thiết kế quy hoạch ở đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.
- Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn  về xây dựng
- Thiết kế tính toán đến chi phí đầu tư và vận hành
- Hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc tính văn hóa địa phương.

Duc Tho urban planning - Thiết kế quy hoạch đô thị Đức Thọ

Thiết kế quy hoạch đô thị khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ

Developer: TNG

Site location: thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Design by PlanADD

Type : Shophhouse & Villa

Area: 112,54 Ha

Tiến độ thiết kế quy hoạch đô thị Đức Thọ do công ty Plan ADD đã triển khai:

- Thời gian thực hiện thiết kế Concept: 20 ngày
- Thời gian thực hiện thiết kế hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở: 30 ngày.
- Thời gian thực hiện TKBVTC + Dự toán chi tiết: 30 ngày

Một số hình ảnh phối cảnh quy hoạch đô thị tại Đức Thọ

Thiết kế quy hoạch đô thị Đức Thọ

Thiết kế quy hoạch đô thị Đức Thọ

Thiết kế quy hoạch đô thị Đức ThọNgoài ra Plan ADD có kinh nghiệm dày dặn, đã thiết kế nhiều dự án quy hoạch đô thị khác bạn có thể tham khảo tại: Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn.

KOSY Thai Nguyen - Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn

Developer - KOSY Group 

Site location: Cao Ngạn new urban area.

Design by PlanADD

Type : Shophhouse & Villa

Area: 112,54 Ha

Ý tưởng thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn

Ý tưởng chủ đạo của thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn là xây dựng thành phố thông minh. Đây cũng là một trong những định hướng lâu dài của chiến lược phát triển hạ tầng tại Việt Nam.
Kế hoạch thiết kế quy hoạch các đô thị này đã được chính phủ Việt nam nghiên cứu một cách nghiêm túc từ năm 2015. Cho đến nay, thủ tướng chính phủ đã coi vấn đề này như là một kế hoạch lớn cho sự phát triển lâu dài nên kinh tế Việt nam. 
Các thành phố lớn của Việt nam cũng đã bắt đầu công bố kế hoạch cho quy hoạch các đô thị hiện đại, thông minh và đang trong quá trình ký Biên bản ghi nhớ với các đơn vị CNTT trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh tổng thể quy hoạch

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh tòa cao ốc trung tâm khu đô thị

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh góc

Thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn
Phối cảnh quy hoạch khu dân cư

Ngoài ra Plan ADD có kinh nghiệm dày dặn, đã thiết kế nhiều dự án quy hoạch đô thị khác bạn có thể tham khảo tại: Thiết kế quy hoạch đô thị QUANG VINH RESOR

Tan Uyen City Landscape - Thiết Kế Cảnh Quan

 

Thông tin dự án thiết kế cảnh quan dự án TNG GMC:

- Name: Khu đô thị mới thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, Lai Châu


- Location: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Phía Bắc giáp suối Huổi Chăng Nọi, trụ sở Trung tâm chính trị, phía Nam giáp Điện lực Tân Uyên và khu vườn đào, phía Đông giáp đồi chè, phía Tây giáp QL 32 và trung tâm hành chính huyện.


Quy mô dự án thiết kế cảnh quan:

- Total area: 277.011 m2


- Tổng diện tích thiết kế cảnh quan: 38.236,65m2


Một số hình ảnh kết quả thiết kế cảnh quan dự án TNG GMC:

Thiết kế cảnh quan - Tân Uyên CITY Landscape design

Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn thiết kế đô thị cho nhiều dự án khác Quý vị có thể tham khảo thêm tại: Thiet ke do thi Thanh Son


2022/01/20

TNG GMC Landscape - Thiết Kế Cảnh Quan

Thông tin dự án thiết kế cảnh quan dự án TNG GMC:

- Name: Khu nhà ở - Văn phòng- Dịch vụ

- Location: 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Investor: : Công ty Cổ phần thương mại Quảng cáo - Xây Dựng - Địa Ốc Việt Hân.

Quy mô dự án thiết kế cảnh quan:

- Total area: 4,230  ha

- Tổng diện tích thiết kế cảnh quan: 4,230 m2.

Một số hình ảnh kết quả thiết kế cảnh quan dự án TNG GMC:

 Dự án thiết kế theo tổng thể Goldmark với chủ đề Singapore trong lòng Hà Nội, được thiết kế hài hòa với thiết kế kiến trúc, đồng bộ với hạ tầng đã thi công.

Với ý đồ nhấn mạnh sự đồng điệu, Giữa hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của Kiến trúc Tòa nhà với những đường cong mềm mại và biến hóa của  những  dòng  sông, dòng  suối  trong đã tạo nên nguồn cảm hứng cho những thiết kế hình thái dòng chảy lỏng. Chúng tôi tận dụng tối đa hình thái dòng chảy lỏng trong thiết kế cảnh quan với sự mượt mà, tuôn chảy, định hình, sự phát triển đa hướng, tính liên tục và liền mạch. 

Hình khối mang tính tuôn chảy dạng lỏng, liên tục và vô định. Công trình tiếp xúc và dần dần hòa vào mặt đất và cảnh quan.

Thiết kế cảnh quan - TNG GMC Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG GMC Landscape design

Một băng ghế dài ngôn ngữ thiết kế cong được đặt ngày trước khu vườn  Freshtream, đón từ lối vào. Đây là điểm check-in cảnh quan tuyệt vời cho khách hàng. Chiếc ghế kiêm biểu tượng có ngôn ngữ hài hòa với cây xanh, màu sắc là điểm nhấn của thương hiệu. Nó cũng biểu trưng cho 1 dòng chảy bất tận, 1 sức sống mãnh liệt trước khi bước vào không gian Trung tâm thương mại.

Thiết kế cảnh quan - TNG GMC Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG GMC Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG GMC Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG GMC Landscape design
Một số hình ảnh phối cảnh do công ty Plan ADD thiết kế

Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn thiết kế đô thị cho nhiều dự án khác Quý vị có thể tham khảo thêm tại: Thiet ke do thi Thanh Son

TNG Thanh Sơn Landscape - Thiết Kế Cảnh Quan

Thông tin dự án thiết kế cảnh quan dự án Thanh Sơn:

- Name: Khu nhà ở đô thị Thanh Sơn

- Commercial name: TNR Star Thanh Sơn.

- Location: Thuộc địa bàn thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Investor: Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn.

Với phong cách kiến trúc chủ đạo của các công trình xây dựng là tân cổ điển, phương án thiết kế cảnh quan được định hướng dựa trên phong cách chung của toàn dự án.

Quy mô dự án thiết kế cảnh quan:

- Total area: 23,4194 ha

- Tổng diện tích cây xanh thiết kế: 8.206,3 m2 và cây xanh đô thị.

Một số hình ảnh kết quả thiết kế cảnh quan dự án đô thị Thanh Sơn:

Dự án cảnh quan được đội ngũ Plan ADD thiết kế trau chuốt, tràn ngập màu sắc, tạo nên sự hài hòa và thống nhất với kiến trúc của toàn khu đô thị. Những khu vực vườn hoa không chỉ tạo điểm nhấn về màu sắc, thẩm mỹ cho toàn khu đô thị mà còn là nơi vui chơi thư giãn cho cư dân.

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design
Một số hình ảnh phối cảnh do công ty Plan ADD thiết kế

Ý tưởng thiết kế chủ đạo được lấy cảm hứng từ chủ đề "Khu vườn của Nữ Hoàng", với những sắc thái rực rỡ, êm dịu, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sang trọng và ấn tượng, là một nơi xứng đáng để mọi người có thể vui chơi, thưởng dạo, thư giãn khi sử dụng dự án.
Với những yếu tố chi tiết về cảnh quan, vật liệu, trang trí được chăm chút tỉ mỉ, từng khía cạnh của Queen's Garden sẽ được thể hiện rõ nét hơn trong từng khu vực.

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design

Có lẽ âm nhạc và tình yêu là hai điều tuyệt diệu nhất trên thế giới này, là nguồn của hạnh phúc cho tất cả mọi người. âm nhạc làm rung động tình cảm lắng đọng trong tâm hồn, đem lại cho con người cảm xúc về thẩm mỹ và sự tinh tế, giúp chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Công ty Plan ADD muốn sáng tạo, thiết kế nên một khu vườn phong cách tân cổ điển sang trọng nhưng ngập tràn cảm xúc về âm nhạc. Sự du dương uyển chuyển của các giai điệu sẽ được hình ảnh hóa và in dấu trong khu vườn.

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design

Thiết kế cảnh quan - TNG Thanh Son Landscape design
Một số hình ảnh phối cảnh do công ty Plan ADD thiết kế

Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn thiết kế đô thị cho dự án Thanh Sơn ở các hạng mục khác: Khu Shophouse, Trường Mẫu Giáo, Nhà sinh hoạt cộng đồng. Quý vị có thể tham khảo thêm tại: Thiet ke do thi Thanh Son