2022/01/21

Urban Planning - KOSY Thai Nguyen


Site location : Cao Ngạn new urban area
Developer : KOSY Group
Area : 112,54 Ha
Type : Shophhouse & Villa
Project : Urban Planning - Idea for Cao Ngan new urban area
Design : PlanADD

Ý tưởng chủ đạo của thiết kế quy hoạch đô thị mới Cao Ngạn là xây dựng thành phố thông minh. Đây cũng là một trong những định hướng lâu dài của chiến lược phát triển hạ tầng tại Việt Nam.
Kế hoạch thiết kế quy hoạch các đô thị này đã được chính phủ Việt nam nghiên cứu một cách nghiêm túc từ năm 2015. Cho đến nay, thủ tướng chính phủ đã coi vấn đề này như là một kế hoạch lớn cho sự phát triển lâu dài nên kinh tế Việt nam.
Các thành phố lớn của Việt nam cũng đã bắt đầu công bố kế hoạch cho quy hoạch các đô thị hiện đại, thông minh và đang trong quá trình ký Biên bản ghi nhớ với các đơn vị CNTT trong và ngoài nước.

Cao Ngan 새로운 도시 계획 설계의 핵심은 스마트 시티를 구축하는 것 입니다. 이는 베트남 인프라 개발 전략의 장기적인 방향 중 하나 이기도 합니다.
이러한 도시 지역에 대한 설계 및 계획 계획은 베트남 정부에서 2015년부터 진지하게 연구해 왔으며 베트남 총리는 이 문제를 베트남 경제의 장기적인 발전을 위한 주요 계획으로 간주해 왔습니다.
베트남 주요 도시들도 현대적이고 스마트한 도시 계획을 발표하기 시작했으며 국내외 IT 기업과 양해각서(MOU) 체결을 진행 중 입니다.