2022/02/17

KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ HÀ LỘC - Thiết kế ý tưởng công trình tiện ích


Site location : Hai bên tuyến đường dẫn vào trạm thu phí IC9 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc địa bàn xã Hà Lộc, Thị Xã Phú Phọ, tỉnh Phú Thọ
Type : Kindergarten, cultural house, commercial and service area
Investor : Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn
Project : Design of Ha Loc urban housing area
Construction area : Educational works (Kindergarten), TMDV1, TMDV2
Density : 40%, 60%, 60%
Number of floor : 3F

건축 디자인은 계획, 밀도, 층고 등의 기준을 준수했습니다. 현재 베트남 규정 및 표준과 베트남에 적용할 수 있는 외국 표준을 준수합니다. 설계에는 투자 비용과 향후 운영 비용을 절감할 수 있는 요소가 고려됩니다. 디자인 계획은 기능에 따라 토지의 건축 항목을 배치하고 주변 조경과 조화를 이루는 아름다움을 조성하며 표준에 따라 주거 요구를 충족시킵니다. 공기가 잘 통하는 건축 솔루션은 전체 영역에서 독특하고 조화로운 아름다움을 창출하며 도시 디자인에 적합하지만 여전히 형태와 건축 솔루션에 대한 인상을 남기고 시야 방향을 잘 활용하며 자연 환기와 조명을 활용합니다. 건축 형태: 현대 건축 지역의 기후 조건, 형태 및 부지 규모에 적합합니다.

ADD 건설 Group 은
Plan ADD [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인],
ADD Construction [애드 건설],
ADD Global [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.