2016/05/17

ADD 건설 GROUP은 NECC 전시장 시설과 서비스 에이전시 계약을 맺었다
베트남 플랜애드에게 한국과 재 베트남 한인과 한국기업을 위한 공식 NECC 전시장 시설과 서비스 사용을 위임하는 마케팅 에이전시 계약을 체결하였다. 그 서비스 업무 범위는 다음과 같다 한국정부와 산하 기관들의 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 한국 기업들의 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 민간 차원의 귀빈 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 한국인 부동산 및 사업 투자자 관련 사업 컨설팅 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 베트남 주재 한인들을 위한 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 일반 한국 여행객 하노이 홍보를 위한 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 기타 한국인을 상대로하는 모든 NECC 시설과 서비스 사용권한 대행 NECC 시설과 서비스 사용을 위한 기타 건설 서비스 LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC Sáng nay, ngày 16.05.2016 tại hội trường Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch quốc gia với Công ty TNHH Plan Add Việt Nam của Hàn Quốc