2023/08/08

KOSY Quang Binh - Da La Housing Area


Site location : Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Project site area : 6,52ha
Type : Low-Rise accommodation
Total unit : ...

Plan ADD [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인],
ADD Construction [애드 건설],
ADD Global [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.