2023/08/08

KOSY Quang Binh - Da La Housing Area

Site location:Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Project site area: 6,52ha

Type: Low-Rise accommodation

Total unit: ...

Design by: Plan ADD 
Plan ADD  [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모 기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인], 
ADD Construction  [애드 건설],
ADD Global  [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.