2019/03/28

ADD건설GROUP 공유 오피스

Cen X ADD Space는  ADD건설GROUP 이 만들어낸  한국인을 위한 하노이의 건설 부동산 개발관련 협업 공간 모델  입니다.

주소 : Dolphin Plaza 3F, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
임대문의  영어 : 093 456 8700 


Cen X ADD Space는 "부동산 개발  부문에서 공존 생태계를 완성시키는"공동 작업 공간을 만들기를 희망하며  디자인, 건설, 부동산 ,인프라, 금융 관련업계 신생 기업 및 비즈니스를 지원합니다. 
이것은 고객이  더욱 신뢰할 수 있는 전문 부동산 개발  그룹을 만드는 데  있습니다.


SEAT FOR RENT

Daily Seat - Price: 150,000 VND/day ( Payment each day)
Flexible Monthly Seat - Price: 2,000,000 VND/day ( Payment each month)
Fixed Monthly Seat - Price: 2,500,000 VND/day ( Payment each month)
INDEPENDENT OFFICE FOR RENT

Price depends on the number of seats in each office.
Unit price: 3,000,000vnd/seat
Office type: 7 seats; 8 seats; 10 seats; 12 seats.
CONFERENCE ROOM FOR RENT

4-seat room: 150,000vnd/hour
6- seat room: 300,000vnd/hour
8-seat room: 500,000vnd/hour
Conference room: 800,000vnd/hour
Event area (300 people): 10,000,000vnd/4hour


    
We provide many free addition services: Printing, Conference Room, Tea & Coffee,...Đăng ký "x" đăng ký khi có thông tin khởi động m;  Không gian cộng tác tại H & # 224 là duy nhất.  Tủ
Cen X ADD Space에서는 매달 부동산 관련 세미나가 열립니다..


Cen X Space는 고급스럽고 영감을주는 작업 공간을 제공합니다.

고속 Wi-Fi 인터넷 시스템, 프린터, 스캐너, 스포츠 및 엔터테인먼트 게임, 편안한 셀프 서비스 음료, 취침공간, 카페테리아  등 비즈니스 유틸리티 서비스 외에도 , 옥상 pool,야외 공원등  휴식 공간을 갖추는데 노력하였습니다.

 이것은 하노이의 독특한  공유 작업 공간 모델입니다.
주소 : Dolphin Plaza 3F, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Thông tin liên hệ: 093.456.8700