2017/11/03

YEN BINH TOWN PLANNING 1/2000

YEN BINH TOWN PLANNING 1/2000

Dự án: Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Yên Bình
Địa điểm: Thị xã Tạm Điệp, Nình Bình
Quy mô: 80ha