2017/11/03

YEN BINH TOWN PLANNING 1/2000


Site location : Thị xã Tạm Điệp, Nình Bình
Project : Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Yên Bình
Project area : 80ha