2015/11/03

PLANNING 1/500 VINHOME RIVERSIDE HAIPHONG

PLANNING 1/500 VINHOME RIVERSIDE HAIPHONG

Dự án: Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vinhome Riverside Hải Phòng
Địa Điểm: Thành phố Hải Phòng
Quy mô: 75ha
Tham gia: Hỗ trợ Viện Quy hoạch trong công tác lập ý tưởng.